فایل های دسته بندی عمران - صفحه 1

آموزش لیستوفر آرماتور

آموزش تهیه لیستوفر آرماتور در سازه های بتنی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه متره وبرآورد راه و باند سال1399

برنامه متره و براورد،صورت وضعیت نویسی راه و باند سال99

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه متره وبرآورد ابنیه سال1399

برنامه متره و براورد،صورت وضعیت نویسی ابنیه سال99

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل